Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

1) KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH,

3) INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI OBRAZU (MONITORING),

4) INFORMACJA /WYDARZENIA OTWARTE I PRZEPISY RODO/,

5) INFORMACJA /PRAWO DO SPRZECIWU/,

6) ZASADY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH KANDYDATÓW.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 1. Administratorem danych osobowych rodziców, uczniów oraz innych osób jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów, tel. (33) 879 06 72.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie jest Pan Piotr Koper, adres e-mail: codex.iod@gmail.com adres do korespondencji: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia
  7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych – art. 6 lit. c) RODO,
 2. realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 lit. b) RODO,
 3. w innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów tj. m.in. informacji, promocji szkoły - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe
  w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców, przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Podmiotami upoważnionymi do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa są w szczególności: Organ prowadzący, Organ Nadzoru Pedagogicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Sądy.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych.
 4. Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Zgodnie z przepisami RODO w przypadku osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy
  w przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów.
 8. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji umowy ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji umowy.
 9. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zamieszczenia danych osobowych, wizerunku na stronie internetowej szkoły i materiałach informacyjnych
  i promocyjnych szkoły.
 10. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Koper,

adres e-mail: codex.iod@gmail.com

adres do korespondencji:  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki
w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów.

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI OBRAZU

(MONITORING)

I. Administratorem danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów.

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –  e-mail: codex.iod@gmail.com

III. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

IV. Podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

V. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

VI. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

VII. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie w/w okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

VIII. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą.

IX. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

INFORMACJA

/WYDARZENIA OTWARTE I PRZEPISY RODO/

Administrator informuje, iż w czasie organizowanych uroczystości otwartych wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność oraz świadomość konsekwencji przewidzianych przez przepisy prawne wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

W przypadku wykonywania, publikowania i udostępniania zdjęć wykonanych przez uczestników uroczystości otwartych w ramach działalności czysto osobistej lub domowej nie znajdują zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, s. 1) zwane dalej „RODO”. Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c) RODO „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

 

INFORMACJA

/PRAWO DO SPRZECIWU/

Na podstawie art. 21 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH KANDYDATÓW

 

W przypadku złożenia oferty przez kandydata do pracy prosimy o zamieszczenie dodatkowo następujących oświadczeń:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów w celu przeprowadzenia obecnych oraz przyszłych rekrutacji oraz zostałam/em zapoznana/y z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna)”.

 

 

 


                                                              .......................................................

                                                                                                                              Podpis kandydata do pracy

 

Ponadto oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych:

 

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów zwane dalej „szkołą”, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: e-mail: codex.iod@gmail.com
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia obecnego oraz przyszłego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcą danych może być podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa lub działających na zlecenie administratora danych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej
 6. Dane zgromadzone w obecnym oraz przyszłym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden rok od dnia złożenia aplikacji.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
  w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy
  w Szkole.

 

                                                                                   .......................................................

                                                                                                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

 1. W przypadku oferty pracy dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy przekazywane są wyłącznie do pracowników zajmujących się obecnym lub przyszłym procesem rekrutacyjnym oraz Dyrektora, a także osobom upoważnionym do przeprowadzenia rekrutacji.
 2. Dane kandydatów zgromadzonych w obecnym oraz przyszłym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden rok od dnia złożenia aplikacji
  i będą usuwane (elektroniczne) lub niszczone w niszczarce (tradycyjne).
 3. W przypadku kandydatów przyjętych do pracy po dniu 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy wynikające z Kodeksu pracy tj. pracodawca przechowuje dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 4. Dokumenty aplikacyjne (dostarczane drogą elektroniczną oraz tradycyjną)
  w przypadku braku powyższych oświadczeń będą usuwane (elektroniczne) lub niszczone w niszczarce (tradycyjne).
 5. Dokumenty aplikacyjne (dostarczane drogą elektroniczną oraz tradycyjną) podlegają ochronie danych osobowych.

Godło Polski

ZOBACZ


Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Ważne strony